REGULAMIN

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • W rywalizacji mogą wziąć udział osoby, które zapoznały się z niniejszym regulaminem oraz akceptują jego warunki.

 • W zawodach może uczestniczyć każdy (oprócz Organizatora).

 • Po zapoznaniu się z regulaminem i jego akceptacji Hodowca może zgłosić dowolną ilość gołębi do rywalizacji w Międzynarodowym Wspólnym Gołębniku Tatarska Góra Łosice (dalej: MWG Tatarska Góra) w 2024 roku. Potwierdzenie uczestnictwa oraz wpłata należności jest tożsame z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją.

 1. WARUNKI RYWALIZACJI

 • Uczestnik MWG Tatarska Góra zgłaszając 6 gołębi ma prawo do umieszczenia w rywalizacji 3 gołębi rezerwowych.

 • Gołębie rezerwowe będą rywalizowały o nagrody w lotach konkursowych 1-4.

 • Każdy Uczestnik zgłaszając gołębie na MWG Tatarska Góra wypełnia i wysyła formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie Internetowej bądź w formie papierowej dołączając do wysyłanych gołębi. Opłata za jednego gołębia wynosi 600 zł.

 • Uczestnik Rywalizacji zgadza się na udostępnienie jego Nicku (bądź nazw gołębi) na listach konkursowych na stronie MWG Tatarska Góra oraz w broszurze podsumowującej sezon lotowy. Mogą pojawić się tam także zdjęcia gołębi oraz Uczestnika (po wyrażeniu Jego zgody).

 • Aktywacja gołębi rezerwowych, które będą mogły brać udział w rywalizacji o nagrody następuje przed lotem półfinałowym przez Właściciela gołębi. W przypadku, gdy Właściciel gołębia nie będzie zainteresowany jego aktywacją, bądź nie opłaci gołębia do pierwszego dnia treningu traci do niego wszelkie prawa. Gołębie te będą upublicznione na stronie MWG Tatarska Góra, a aktywacji wtedy może dokonać inny z Uczestników rywalizacji, bądź osoba trzecia. Osoba, która aktywuje gołębia w chwili opłacenia aktywacji nabywa wszelkie prawa do zdobytych przez niego nagród. Prowizja z jego sprzedaży będzie natomiast dzielona w stosunku 50%/50% między Właściciela gołębia a Organizatora.

 • Uczestnik zgłaszając gołębie do rywalizacji w MWG Tatarska Góra zobowiązany jest do uiszczenia przedpłaty rezerwacyjnej w wysokości 200 zł za jednego gołębia. Wpłaty przyjmowane będą od dnia 01.02.2024 r. na konto MWG Tatarska Góra. Gołębie rezerwowe nie podlegają przedpłacie.

 • Uczestnik rywalizacji w chwili dostarczenia gołębi do MWG Tatarska Góra zobowiązany jest do uiszczenia reszty należnej opłaty za gołębie oraz przekazania kart własności gołębi.

 • Termin przyjmowania gołębi: od 01.04.2024 do 30.05.2024 roku i jest termin ostateczny.

 • W przypadku. Gdy gołębie nie zostaną dostarczone we wskazanym terminie przedpłata/zaliczka nie podlega zwrotowi (po uzasadnieniu Uczestnika oraz zgodzie Organizatora opłata ta może być zaliczona na poczet przyszłorocznej rywalizacji).

 • Wskazane jest, aby gołębie przed dostarczeniem do MWG Tatarska Góra były zaszczepione przeciwko Paramyxowirozie i w chwili dostarczenia były w wieku między 35 – 45 dni.

 • Gołębie dostarczone do MWG Tatarska Góra w złym stanie zdrowotnym będą bezzwłocznie odsyłane do Właściciela na jego koszt.

 • Gołębie dostarczone na MWG Tatarska Góra podlegają rozporządzeniom Organizatora.

 • Organizator w dniu dostarczenia gołębi przydziela im obrączki elektroniczne. Po aklimatyzacji gołębi w MWG Tatarska Góra i po przeprowadzeniu badań przez weterynarza Organizator będzie je szczepił przeciw Paramyxowirozie, a w późniejszym terminie przeciwko ospie. Organizator ponadto zapewnia przyjętym gołębiom miejsce we wspólnym gołębniku, wysokiej jakości karmę i dodatki, opiekę oraz profilaktykę zdrowotną.

 • W przypadku, gdy do dnia 01.07.2024 r. zaginie gołąb podstawowy (aktywowany) jego miejsce nieodpłatnie zajmuje gołąb rezerwowy (kolejny na liście zgłoszeniowej).

 

 1. KONKURS

 • Organizator planuje zorganizować 7 lotów treningowych na odległość od 5 do 70 kilometrów. Loty treningowe nie liczą się do żadnej klasyfikacji. Między lotami będą przeprowadzone treningi – jeden lub dwa (w zależności od pogody) na odległość od 20 do 40 kilometrów.

 • Długość lotów oraz miejsce wypuszczenia może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne.

 • Organizator planuje przeprowadzić sześć lotów konkursowych na odległości:

– 1 lot: 100 – 120 km

– 2 lot: 130 – 170 km

– 3 lot: 200 – 270 km

– 4 lot: 320 – 370 km

– 5 lot (półfinał): 400 – 460 km

– 6 lot z miejscowości Chojna (finał): 580 km. Finał planowany jest między 01.09.2024 a 20.09.2024 roku.

 • Na loty konkursowe gołębie będą wkładane przez „Komisje wkładaniowe” składające się z Organizatora oraz chętnych Uczestników.

 • Konkurs zdobywają gołębie, które zmieszczą się w 33% włożonych na lot gołębi.

 • Pula nagród przedstawiona w poniższych tabelach dotyczy obsady 1 500 sztuk (pełna obsada opłaconych gołębi wynosi maksymalnie 1 800 sztuk). W przypadku niepełnej obsady gołębnika, nagrody pieniężne zostaną proporcjonalnie pomniejszone.

 • Ostateczna wysokość nagród zostanie podana na stronie MWG Tatarska Góra po zakończeniu przyjmowania gołębi.

 • W przypadku gdy dwa gołębie uzyskają ten sam czas z lotu to zajmują miejsca ex aequo. Nagrody tworzyć będzie średnia sumy dwóch następujących po sobie nagradzanych pozycji (przykładowo: pozycję 1 zajmą jednocześnie dwa gołębie – wówczas nagroda to suma pieniędzy z pozycji 1 i 2 dzielona po równo na każdego gołębia, kolejny gołąb zajmuje wtedy miejsce 3).

 • Od wypłaconych nagród pieniężnych odprowadzony (potrącony) zostanie 10% podatek zgodnie z polskim prawem.

 • W dniu finału zorganizowana będzie impreza dla Uczestników oraz Kibiców. Możliwe będzie zarezerwowanie noclegu za pośrednictwem Organizatora w okolicznych pensjonatach.

 • Po zakończeniu lotów Hodowca jest zobowiązany do dostarczenia rodowodów gołębi w ciągu 7 dni.
  W przypadku niedostarczenia rodowodu właściciel otrzyma 30% wylicytowanej kwoty.

Loty 1 – 4

Miejsce

Kwota wygranej [zł]

1

1000 + puchar + dyplom

2

800 + puchar + dyplom

3

700 + puchar + dyplom

4 – 10

500

 

Półfinał

Miejsce

Kwota wygranej [zł]

1

20 000 + puchar + dyplom

2

15 000 + puchar + dyplom

3

10 000 + puchar + dyplom

4

5 000 + dyplom

5

4 000 + dyplom

6 – 10

3 000 + dyplom

11 – 15

2 000

16 – 20

1 000

21 – 30

800

31 – 40

600

41 – 50

500

 

Finał

Miejsce

Kwota wygranej [zł]

1

50 000 + puchar + dyplom

2

30 000 + puchar + dyplom

3

20 000 + puchar + dyplom

4

10 000 + dyplom

5

7 000 + dyplom

6 – 10

5 000 + dyplom

11 – 20

1 500

21 – 50

1 000

51 – 70

800

Miejsca 71 – 120 – nagrodą jest 1 gołąb gratis w przyszłorocznej rywalizacji.

 

AS – krótki dystans: loty 1 – 4

Miejsce

Kwota wygranej [zł]

1

10 000 + puchar + dyplom

2

8 000 + puchar + dyplom

3

6 000 + puchar + dyplom

4

3 000 + dyplom

5

2 000 + dyplom

6

1 000 + dyplom

7

900 + dyplom

8

800 + dyplom

9

700 + dyplom

10

600 + dyplom

 

AS – długi dystans: loty 5 – 6

Miejsce

Kwota wygranej [zł]

1

15 000 + puchar + dyplom

2

10 000 + puchar + dyplom

3

8 000 + puchar + dyplom

4

7 000 + dyplom

5

6 000 + dyplom

6

5 000 + dyplom

7

4 000 + dyplom

8

3 000 + dyplom

9

2 000 + dyplom

10

1 000 + dyplom

 • W przypadku, gdy kwota nagród nie zostanie wykorzystana – nagrody pieniężne przechodzą na następny sezon.

 

       4.AUKCJE

 • Do rejestracji konta Użytkownika niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego podając w nim swoje dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres poczty e-mail, nazwy używanej na stronie (nicku) oraz wybrania hasła.

 • Rejestracja w zawodach MWG Tatarska Góra oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora dla potrzeb niezbędnych do rejestracji oraz przyszłych działań (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) oraz zezwolenie na wykorzystanie wizerunku w celu wyświetlenia swojego Nicku na stronie MWG Tatarska Góra. Rejestracja i przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych.

 • Użytkownikami mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność prawną.

 • Po zakończeniu sezonu lotowego wszystkie gołębie zostaną wystawione na aukcji na stronie internetowej nie później niż trzy tygodnie po zakończeniu lotu finałowego. Czas trwania aukcji to 14 dni. Cena wywoławcza sprzedanego gołębia będzie wynosić 300 złotych. Kwota wylicytowania będzie dzielona w sposób następujący: 50% otrzyma właściciel gołębia (minus podatek); 50% otrzyma Organizator (pokryje przy tym koszty aukcji).
 • W przypadku gdy kupujący wylicytuje swojego gołębia – wpłaca pełną wylicytowaną kwotę.
 • Użytkownik bierze udział w Aukcji poprzez złożenie oferty kupna w licytacji i uzupełnienie formularza umieszczonego na stronie MWG Tatarska Góra, a następnie zweryfikowania i zatwierdzenie jego treści.
 • Podczas Aukcji Uczestnik może zmienić wysokość ceny maksymalnej (nie mniejszej niż ta, która jest aktualna). Zwycięzcą licytacji jest ten Uczestnik, którego oferta byłą najwyższa – w przypadku gdy najwyższą ofertę złożyło dwóch lub więcej Uczestników, wygrywa osoba, którą tę kwotę wskazała jako pierwsza.

 • Poza wylicytowaną (zwycięską) kwotą Sprzedawca może obciążyć Kupującego jedynie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości. Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

 • Organizator w każdej chwili może zakończyć Aukcje – jej zwycięzców ustala się wówczas według stanu na chwilę jej zakończenia. W przypadku wystąpienia kradzieży lub utraty gołębi, Aukcja może zostać zakończona bez ustalania jej wyniku tj odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Uczestników biorących w niej udział.

 • Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by ewentualne awarie i błędy techniczne nie miały wpływu na ciągłość i prawidłowość przebiegu Aukcji.

 • W kwestiach spornych w rywalizacji MWG Tatarska Góra decyduje jego Organizator i jego decyzja nie podlega odwołaniu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Dane osobowe Uczestników Organizator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.

 • Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim danych innych Użytkowników Konkursu (poza przypadkiem, gdy uzyskał zgodę Użytkownika, którego dane te dotyczą).